Osobné údaje osoby (ďalej len „Dotknutá osoba“) používajúcej kontaktný formulár umiestnený na stránkach spoločnosti CYBER S, s. r. o., IČO: 54628709, so sídlom Bajkalská 12985/9A, 831 04 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 161019/B, email: info(zavináč)cybers.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“), budú spracované za účelom zodpovedania otázky či dopytu Dotknutej osoby, ktorý môžu viesť aj k uzavretiu zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je pred-zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, a ďalej oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zodpovedanie správ, ktoré k uzavretiu takéhoto vzťahu nevedú.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spojených so zaistením riadnej prevádzky internetových stránok Prevádzkovateľa, správca CRM systémov Prevádzkovateľa, poskytovateľ webhostingových služieb atď. (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Možnosť využitia kontaktného formulára nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.